barbar
 • BUTTON
 • BUTTON

Quick menu

Today view

이전 제품다음 제품

전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


현재 위치

 1. 마이 쇼핑
 2. 적립금

Điểm thưởng

고객님의 사용가능 Điểm thưởng 금액 입니다.

 • 총 Điểm thưởng  
 • 사용가능 Điểm thưởng  
 • 사용된 Điểm thưởng  
 • 미가용 Điểm thưởng  
 • 환불예정 Điểm thưởng  
내역
주문날짜 관련 주문 적립내용
내역이 없습니다.

첫 페이지

이전 페이지

 1. 1

다음 페이지

마지막 페이지

Điểm thưởng 안내

 • 주문으로 발생한 Điểm thưởng은 배송완료 후 7 ngày 부터 실제 사용 가능한 Điểm thưởng으로 전환됩니다. 배송완료 시점으로부터 7 ngày 동안은 미가용 Điểm thưởng으로 분류됩니다.
 • 미가용 Điểm thưởng은 반품, 구매취소 등을 대비한 임시 Điểm thưởng으로 사용가능 Điểm thưởng으로 전환되기까지 상품구매에 사용하실 수 없습니다.
 • 사용가능 Điểm thưởng(총Điểm thưởng - 사용된Điểm thưởng - 미가용Điểm thưởng)은 상품구매 시 바로 사용가능합니다.


화살표TOP